UW, Oklahoma women set to play in NCAA tournament

KING 5