White House picks Boeing executive as Pentagon's No. 2

KING 5