Kenton Women's Village prepares to open

Kenton Women's Village prepares to open