Chris Hansen's letter to McGinn re: future of Key Arena